Hållbarhet och CSR

Vi utvecklar våra medarbetare och står för ett ansvarsfullt företagande

ServiceCompagniets delägargrupp består av professionella tjänsteföretag som är stora arbetsgivare och viktiga samhällsaktörer inom sina respektive geografier. Våra delägarbolag arbetar med olika lokala och regionala insatser, aktiviteter och projekt kopplat till området CSR och hållbar utveckling, samtidigt som vi har en gemensam värdegrund som alla våra bolag står bakom. Vi lever och verkar under devisen att det vi gör i samhället lokalt påverkar vår värld globalt.

Vad CSR är för oss

För ServiceCompagniet och våra delägare innebär Corporate Social Responsibility (CSR) att ta ett aktivt medarbetaransvar och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det handlar om att ta socialt, etiskt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar inom all den verksamhet vi bedriver. Vi har brutit ner detta till vår egen kortfattade CSR-mission; Vi utvecklar medarbetare och står för ansvarsfullt företagande.

– Ett ansvarsfullt företagande

För oss innebär ett ansvarsfullt företagande att vi ska ha och förtroendefulla relationer till våra olika intressenter, t ex medarbetare, kunder, leverantörer, myndigheter samt att vi tar ansvar för vår omvärld så långt vi kan påverka, i all den verksamhet vi bedriver. Samtliga bolag är certifierade enligt Svanen. Våra ägarbolag kännetecknas av långsiktigt ägande och har stabil ekonomi. ServiceCompagniets ägarbolag följer UN Global Code of Conduct som bland annat innehåller krav på föreningsfrihet, marknadsenliga löner, humana arbetstider, förbud mot barnarbete, tvångsarbete, diskriminering och korruption.

– Att utveckla våra medarbetare

Att utveckla våra medarbetare innebär för oss att vi och våra delägarbolag följer arbetsmarknadens spelregler, lagar och villkor och att vi erbjuder trygga och stabila anställningsförhållanden och ger bästa möjliga förutsättningar till alla våra medarbetare, oavsett bakgrund. Vi främjar rekrytering ur samhällsgrupper i utanförskap och erbjuder praktikplatser som en naturlig väg in i våra bolag och till arbetslivet.

– Årlig revidering av våra CSR-mål

Vi har en gemensam uppförandekod (Code of Conduct) för hela bolagsgruppen samtidigt som respektive ägarbolag sätter mål inom områden som exempelvis ökad jämställdhet och mångfald, minskat utanförskap, bättre hälsa hos medarbetare, minskad miljöpåverkan, insatser i lokalsamhället och olika former av stöd till ideella hjälporganisationer. Utförarbolagens mål inom varje område är anpassade till bolagens geografi och lokala förutsättningar och behov samt hur långt man redan kommit inom respektive område. Målen följs upp årligen.